Algemene Voorwaarden Anna’s Art

De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden wordt steeds gepubliceerd op deze website. Versie 1 juni 2018

Anna’s Art zet zich in voor een goede uitvoering van opdrachten die opdrachtgevers verschaffen en staat een goede onderlinge communicatie met haar opdrachtgevers voor, bij advisering, het aannemen en het uitvoeren van opdrachten. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens onderstaande algemene voorwaarden.

Anna’s Art is gericht zowel op de zakelijke- als op de particuliere markt.

Deze Algemene voorwaarden bestaan uit 17 artikelen.

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid
1. 1.1  Begripsdefinitie in deze algemene voorwaarden:

 • Anna’s Art is gevestigd in IJsselstein
 • Opdrachtgever: de partij die aan Anna’s Art de opdracht verstrekt tot uitvoering van bepaalde werkzaamheden of opdracht geeft tot vervaardiging en/of levering van één of meerdere kunstwerken en/of relatiegeschenken.
 • Cursist: Deelnemer aan een door Anna’s Art ontwikkelde cursus en/of workshop.
 • Opdracht: het verzoek van de opdrachtgever, gericht aan Anna’s Art, om tegen betaling bepaalde werkzaamheden te verrichten of bestelling te leveren.
 • Bestelling of aankoop: het aanschaffen van één of meerdere kunstwerken en/of relatiegeschenken.
 • Werkzaamheden :

– de vervaardiging en levering door Anna’s Art van nog te produceren werk of het

leveren van gereed werk.

– de vervaardiging en levering door Anna’s Art van in opdracht van de opdrachtgever

te produceren werk.

– de organisatie en uitvoering van cursussen en workshops door Anna’s Art in de

vervaardiging van kunst objecten.

 • Offerte / prijsopgave: de opgave van door Anna’s Art te verrichten werkzaamheden en een opgave van de daaraan verbonden kosten
 • Factuur: de factuur voor de geleverde of te leveren diensten en/of goederen.
 • De overeenkomst: de tussen partijen tot stand gekomen afspraken ter uitvoering van de opdracht, hieronder valt ook de opdracht tot het leveren van kunst of relatiegeschenken en het geven van cursussen of workshops.
 • Partijen: Anna’s Art en opdrachtgever gezamenlijk.
 1. 1.2  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten waarbij door Anna’s Art optreedt als opdrachtnemer en/of leverancier van diensten en/of producten.
  3. 1.3  De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  4. 1.4  De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.
  5. 1.5 Anna’s Art houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen als zij dit nodig acht.

 

Artikel 2: Identiteit van de onderneming, informatie en offertes
Identiteit van de onderneming:

Anna’s Art

Anna A. Droujina
Columba 19
3402 HD  IJsselstein

Mob: 06 – 57 19 76 88
E-mail: info@annasart.nl

Inschr. KvK nr. 30186908

1 2.1  Inzake opdrachten voor Anna’s Art : alle informatie over te leveren diensten, aanbiedingen en offertes/prijsopgaven van Anna’s Art zijn vrijblijvend en dus niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De toezending van informatie, prijslijsten of overige algemene informatie verplichten de opdrachtgever en Anna’s Art niet tot het aangaan van een overeenkomst..

 

Artikel 3: Totstandkoming en wijziging van overeenkomsten
1. 3.1  Een overeenkomst komt tot stand nadat Anna’s Art  een opdracht van opdrachtgever heeft aanvaard en dit per e-mail is bevestigd. Als na mondelinge opdracht Anna’s Art

reeds een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de opdracht, en de opdrachtgever annuleert deze gaandeweg dit traject, dan is de inhoud van de prijsopgave –met hierin de overeengekomen afspraken- leidend.
Mondelinge opdrachten dient de opdrachtgever per omgaande per e-mail te bevestigen aan Anna’s Art..
2. 3.2  De inhoud van de overeenkomst die door de parijen is gesloten, kan door de partijen in onderling overleg worden gewijzigd. Een overeengekomen wijziging van de overeenkomst wordt door Anna’s Art schriftelijk bevestigd. Na schriftelijke bevestiging zijn de partijen aan de wijziging gebonden.
3. 3.3  Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. 3.4 Inzake levering kunstwerken en/of relatiegeschenken: opdrachten voor het vervaardigen en/of leveren van kunstwerken en/of relatiegeschenken zijn bindend nadat de factuur is betaald. De werkzaamheden voor deze producties en/of leveringen kunnen aanvangen nadat de factuur is betaald.
– Toelichting: alle door de opdrachtnemer uit te voeren opdrachten en alle bestellingen gedaan en betaald door de opdrachtgever Anna’s Art of betaald via overschrijving zijn bindend daar elke gegeven maatwerkopdracht – bevestigd door de betaling van de opdrachtgever- klantspecifiek wordt vervaardigd na de betaling. Derhalve is bedenktijd achteraf en retourneren van deze bestellingen niet mogelijk.
5. 3.5 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat deze is overgegaan tot betaling voor de uitvoering van de overeenkomst, mits deze de hierdoor voor Anna’s Art ontstane schade vergoedt. Onder schade worden in ieder geval begrepen de kosten die Anna’s Art  reeds ter voorbereiding heeft gemaakt.

Artikel 4: Prijzen, kosten en prijsaanpassingen, verzenden, vervoer,
betalingsvoorwaarden, akkoordverklaring
1. 4.1  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen exclusief de wettelijk geldende btw en uitgedrukt in euro’s. Indien er sprake is van meerwerk, zijn de opgegeven prijzen exclusief meerwerk.
Opgegeven prijzen zijn exclusief reistijdvergoeding mits hierover iets anders is overeengekomen. Niet inbegrepen zijn verzendkosten of koerierskosten.
Eventuele vervoer- of transportschade is nooit voor risico van Anna’s Art. Transport vindt plaats voor risico en rekening van de opdrachtgever.
Alle prijzen zijn exclusief uitvoerrechten en accijnzen, exclusief kosten van laden en lossen, alsmede alle andere heffingen, verzekeringen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie.
2. 4.2 Bij het plaatsen van een bestelling van relatiegeschenken, cursus, workshop en/of kunst verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden met de inbegrepen betalingsvoorwaarden.
3. 4.3  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een wijziging optreedt in een voor Anna’s Art prijsvormende factor, waardoor de kostprijs voor de dienstverlening hoger wordt dan op het moment van totstandkoming van de overeenkomst kon worden voorzien, is Anna’s Art  gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen aan de op- drachtgever. Anna’s Art maakt er bij de opdrachtgever melding van als dit aan de orde mocht zijn.
4. 4.4  Wanneer blijkt dat er meer werkzaamheden benodigd zijn dan bij het sluiten van de overeenkomst kon worden voorzien, is Anna’s Art gerechtigd de door deze bijkomende werkzaamheden veroorzaakte meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Mocht dit aan de orde zijn, dan neemt Anna’s Art hierover contact op met de opdrachtgever. Anna’s Art zal een opgave van de geschatte meerkosten per e-mail aan opdrachtgever voorleggen. Bij gebreke van een reactie van de opdrachtgever binnen 8 dagen na dagtekening van die opgave wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de in rekening te brengen meerkosten.
6. 4.5 Inzake kunst en relatiegeschenken geldt dat facturatie en betaling vooraf gaat aan de werkzaamheden.
7. 4.6 Anna’s Art kan inzake cursussen met de opdrachtgever overeenkomen dat de opdracht wordt uitgevoerd onder de betalingsregeling in termijnen. Termijn 1 bij aanvang van de opdracht, termijn 2 -en eventueel termijn 3- op een nader te bepalen tijdstip halverwege de opdracht, de finale termijn bij aflevering van de opdracht.
8. 4.7 Facturen worden per mail / elektronisch verzonden.

 

Artikel 5: Levering van relatiegeschenken
1. 5.1  Opdrachten voor kunst en voor relatiegeschenken worden in behandeling genomen na betaling van de factuur.
2. 5.2 Bestellingen onder voorbehoud van leveringsmogelijkheden van derde partijen.
3. 5.3 Als een kunstwerk gereed is, kan de opdrachtgever het ophalen in IJsselstein, tenzij anders is overeengekomen.
Als relatiegeschenken gereed zijn, worden afgeleverd op 1 adres in Nederland. In overleg kunnen deze ook worden opgehaald in IJsselstein, dit naar gelang specifiek gemaakte afspraken. Leveringen geschieden in eerste instantie alleen in Nederland. Indien er specifieke afspraken zijn gemaakt voor leveringen aan het buitenland geldt aflevering op 1 adres, de verzend- of koerierskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Voor leveringen in Nederland gelden de tarieven die zijn vermeld op de factuur. Voor zendingen aan de Waddeneilanden gelden toeslagen.

 1. 5.4 Eventuele koerierskosten op verzoek van de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  5. 5.5 Anna’s Art is niet aansprakelijk te stellen voor verantwoordelijkheden van de vervoerder.
  6. 5.6 Met inachtneming van de algemene voorwaarden geldt ten aanzien van reclamaties inzake Anna’s Art dat alleen schriftelijke reclamaties van een zich eventueel aandienende problematiek zo spoedig mogelijk in het traject worden ingediend opdat partijen dit kunnen bespreken en zij naar beste kunnen, kunnen bijsturen.
  Met inachtneming van de algemene voorwaarden geldt ten aanzien van reclamaties inzake relatiegeschenken dat alleen schriftelijke reclamaties binnen 8 dagen na levering van de order in behandeling worden genomen.
  7. 5.7 Bestellingen van relatiegeschenken zijn bindend na betaling. Retourneren van kunstwerken en relatiegeschenken is niet mogelijk. Ze zijn speciaal in opdracht van de opdrachtgever geproduceerd en aangeleverd.
  8. 5.8 Bij het vervaardigen van kunst in opdracht, geeft Anna’s Art in principe 2 maal tussendoor inzage per e-mail in de vorderingen van het werk en is met de opdrachtgever per telefoon, mail of bij Anna’s Art overleg over de status en het resultaat, zodat naar wens eventuele bijsturing -binnen het kader van de artistieke vrijheid en de ‘handtekening’ van de kunstenaar mogelijk is.
  Voor relatiegeschenken kan een opdrachtgever een proefje opvragen, alvorens tot aankoop over te gaan. Als de opdrachtgever niet overgaat tot een bestelling, dient deze het proefje binnen 14 dagen terug te sturen naar Anna’s Art . Indien de opdrachtgever het exemplaar wil behouden, ontvangt deze hiervoor een factuur van het product, inclusief de verzendkosten, met een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.
  9. 5.9 Als een levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Anna’s Art

gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de levering geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover niet uitgevoerd, zonder schadevergoeding aan de opdrachtgever. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid buiten de wil van Anna’s Art

die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede omstandigheden als oorlog, oorlogsgevaar, werkstaking, oproer, transportmoeilijkheden, brand en/of andere ernstige storingen bij Anna’s Art of bij haar leveranciers.
10. 5.10 Kleuren op digitale -of andere dragers dan waarop het werk wordt aangeleverd- verschillen altijd. Verschillende dragers -zoals computerscherm, papier, aluminium, hebben andere eigenschappen, hierdoor komen kleuren anders op. Voor kleurafwijkingen is Anna’s Art niet aansprakelijk. Het werk wordt zorgvuldig gemaakt en aangeleverd zoals bedoeld door Anna’s Art.

 

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst
1 6.1  Anna’s Art zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit
te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat te bewerkstelligen. Voor zover noodzakelijk en relevant zal Anna’s Art de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2 6.2  Anna’s Art streeft naar een correcte leveringstermijn, echter, een door Anna’s Art

opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij in de overeenkomst anders wordt vermeld. Indien een overschrijding van de opgegeven termijn door Anna’s Art wordt voorzien, wordt opdrachtgever hiervan in kennis gesteld. In overleg met de opdrachtgever kan bekeken worden naar een nader te bepalen termijn, hierbij rekening houdend met de door Anna’s Art te garanderen kwaliteit.
3 6.3  De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de tijdige, correcte en volledige aanlevering van alle informatie en bestanden die voor Anna’s Art noodzakelijk zijn om de opdracht binnen de overeengekomen tijd en op de overeengekomen wijze te verwezenlijken
4 6.4  Als het niet om een standaardproduct gaat, legt, alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking over te gaan, de laatste proef van het ontwerp of de digitale bestanden hiervan ter controle voor aan de opdrachtgever. Door Anna’s Art

wordt hierbij aan opdrachtgever het verzoek gedaan om binnen een concreet aan te geven termijn goedkeuring te verlenen. Een door de opdrachtgever goedgekeurd werk of digitaal bestand wordt geacht te voldoen aan de verleende opdracht. Anna’s Art werkt zo zorgvuldig mogelijk voor een correcte uitvoering en is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- of zetfouten op geleverde producties; dit is uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
5 6.5  Een digitale proef is geen exacte weergave van het uiteindelijke resultaat maar benadert de definitieve druk zo goed mogelijk, hierdoor kan Anna’s Art niet worden aangesproken op afwijkingen van het eindresultaat met de digitale
proef.
6 6.6  Een tekortkoming die het gevolg is van het niet naleving door opdrachtgever van een in dit artikel genoemde verplichting, komt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 7: Inschakelen van derden m.b.t. opdrachten aan Dobbelsteen Communicatie inzake communicatie en marketing
1. 7.1  Indien de opdrachtgever het wenselijk acht, zal Anna’s Art ook samenwerken met een door de opdrachtgever aangewezen derde partij. De relatie tussen opdrachtgever en die derde partij wordt beheerst door de tussen die partijen gemaakte afspraken.

Artikel 8: Reclames
8.1 Klachten over een afgeronde opdracht, van een probleem dat zich pas aandient na aflevering van de opdracht, dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 8 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Anna’s Art

kenbaar te worden gemaakt. Een mondeling gedane klacht door de opdrachtgever dient derhalve per omgaande te worden gevolgd door een schriftelijke verklaring. De schriftelijke klacht omvat een duidelijke beschrijving en onderbouwing van hetgeen volgens opdrachtgever na oplevering niet conform de gegeven opdracht zou zijn aangeleverd. Klachten tijdens het traject dient de opdrachtgever direct als zij zich aandienen te melden volgens de hierboven, in dit artikel 8.1, beschreven procedure.
Een opdracht kan als afgerond worden beschouwd als is voldaan aan de overeengekomen werkzaamheden, zoals in de overeenkomst c.q. offerte / prijsopgave beschreven. Reclames omtrent een door Anna’s Art verzonden factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Anna’s Art kenbaar te worden gemaakt. Door opdrachtgever geuite reclame over een factuur, schort de betalingstermijn niet op. Indien opdrachtgever verzuimt een klacht te melden op de in dit artikel voorgeschreven wijze, verliest opdrachtgever alle mogelijke aanspraken en rechten uit hoofde van een vermeende tekortkoming.

 

Artikel 9: Betaling van een opdracht aan Anna’s Art inzake kunst, relatiegeschenken, cursussen en workshops:

 1. 9.1  Betalingen door opdrachtgever dienen plaats te vinden binnen de op de factuur vermelde termijn. Voor zover daarover geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, bedraagt de betalingstermijn 8 dagen na dagtekening van de factuur. Dit geldt ook voor eventuele gespreide betaling met deelfacturen.
  2. 9.2  Indien na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn geen volledige betaling is ontvangen van opdrachtgever, verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling vereist is. Vanaf de datum van verzuim tot de dag van algehele voldoening van het verschuldigde bedrag, is opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd voor iedere dag waarmee de
  betalingstermijn wordt overschreden.
  3. 9.3  Vanaf de datum van verzuim tot de dag van algehele voldoening van het verschuldigde bedrag komen tevens alle buitengerechtelijke incassokosten in verband met de te late betaling voor rekening van opdrachtgever.
  4. 9.4  Bij niet in achtneming door de opdrachtgever van de betalingsvoorwaarden als in dit artikel vermeld, is Anna’s Art gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten.

 

Artikel 10: Opzegging inzake opdrachten voor communicatie- en marketingtrajecten
1. 10.1  Beide partijen hebben ieder het recht de opdracht te allen tijde en met onmiddellijke ingang op te zeggen. Opzegging geschiedt door middel van een aan de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring, onder vermelding van de reden tot opzegging en datum waartegen wordt opgezegd.
2. 10.2  Bij een opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever, is deze gehouden tot betaling van een door Anna’s Art naar redelijkheid vast te stellen gedeelte van de overeengekomen prijs. Bij de bepaling van de hoogte van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag wordt met name rekening gehouden met de door Anna’s Art gemaakte kosten, de reeds verrichte advies-, voorbereidings- en uitvoerende werkzaamheden en het voordeel dat opdrachtgever daarvan heeft genoten. Bij een opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever, niet zijnde een natuurlijke persoon, kan Anna’s Art tevens aanspraak maken op een schadevergoeding. Het door opdrachtgever verschuldigde bedrag zal alsdan ten minste 30% van de overeengekomen prijs bedragen.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. 11.1  Anna’s Art is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die de opdrachtgever lijdt verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst die is gesloten tussen de samenwerkende partijen, behoudens en voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Anna’s Art , echter ten hoogste voor het bedrag van de factuurwaarde van de door Anna’s Art geleverde diensten of producten in verband waarmee de schade is ontstaan.
2. 11.2  Mogelijke aanspraken van de opdrachtgever vervallen in ieder geval na verloop van een jaar nadat de opdrachtgever deze zou hebben verkregen.
3. 11.3  Anna’s Art  is niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van ingeschakelde derden, behoudens en voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Anna’s Art. .
4. 11.4  Opdrachtgever vrijwaart Dobbelsteen Communicatie uitdrukkelijk voor alle mogelijke aanspraken van de opdrachtgever of derden, door welke oorzaak ook ontstaan.

 

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten, auteursrecht en pictorecht
1 12.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, pictorecht en auteursrecht toe aan Anna’s Art.
Alle kunstwerken, relatiegeschenken, cursussen en workshops zijn van de hand van en eigendom van Anna’s Art , hierop berust copyright, namaken op welke wijze dan ook is verboden op last van schadevergoeding.
2 12.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
3 12.3  Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Anna’s Art te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te [laten] vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Anna’s Art openbaar te maken of te verveelvoudigen, ook niet voor persoonlijk gebruik. De kunst van Anna’s Art is gesigneerd. Geen enkel werk, of deel van een werk van Anna’s Art

mag worden vermenigvuldigd of nagemaakt, op welke wijze dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4 12.4 De in het kader van de opdracht door Anna’s Art tot stand gebrachte concepten en andere materialen of elektronische bestanden blijven eigendom van Anna’s Art.

 

Artikel 13: Gebruik en licentie door Anna’s Art

1 13.1 Tenzij anders is overeengekomen is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Anna’s Art  veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen of aan te laten brengen. Anna’s Art  heeft met inachtneming van de belangen van opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 14: Overige bepalingen
1 14.1 De betrokken partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het
kader van de opdracht aan de ander ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 15: Gegevensbeheer en privacy
1 15.1 Anna’s Art  houdt zich aan haar Privacy Verklaring en verstrekt gegevens niet aan derden anders dan voor de opdracht logischerwijs benodigd is en om de dienstverlening optimaal te kunnen laten verlopen. Dobbelsteen Communicatie is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link op haar websites bereikbaar zijn. Op deze algemene voorwaarden zijn van toepassing de meest recent gepubliceerd ‘Privacy policy’ zoals gepubliceerd op de website(s).

 

Artikel 16: Service

1 16.1  Anna’s Art  is voor service en vragen bereikbaar via Anna Droujina, info@annasart.nl en via het telefoonnummer 06 57197688

 

Artikel 17: Toepasselijk recht
1 17.1 Op alle aanbiedingen, offertes/prijsopgaven, overeenkomsten en de uitvoering van overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2 17.2 Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met of voortvloeiende uit overeenkomsten met Anna’s Art worden berecht door de rechter in Nederland.
3 17.3 Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van of voortvloeiende uit een met Anna’s Art

gesloten overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, indien het een belang betreft waarvoor de kantonrechter bevoegd is, de kantonrechter te Utrecht in andere gevallen in het arrondissement Utrecht.